T.C.
AĞAÇÖREN KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
İHALE İLANI
 
Ağaçören Köylere Hizmet Götürme Birliğince,Ağaçören İlçesinde  Bulunan Köylerimize 42.500,00(kırkikibinbeşyüz) m² Kilitli Parke Taşı ve 100 m/tül Bordur alım ve Yapım İşi, Birlik İhale Yönetmeliği’nin 18. Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1- İdarenin
a)  Adresi   : Ağaçören İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b)  Telefon : 0382331 2179 Faks: 0382 331 2479
c) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi:www.agacoren.gov.tr
2- İhale Konusu Yapım İşi’nin  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı: 42.400 m² Kilitli Parke Taşı (8cm),100 m/tül bordür
b) Yapılacağı Yer: Abalı, Abdiuağı, Avşar, Camili, Çatalçeşme, Dadılar,Demircili,Eskiahırlı Göllü, Güzelöz,Göynük, H.A.Davutlu, H.A.Tepeköy, Hacıismailli, Hüsrev, Kaşıçalıklar, Kederli, Kılıçlı, Kırımini, Kurtini, Kütüklü, Oymaağaç, Sarıağıl, Sofular, Yağmurhüyüğü, Yenice, Yenişabanlı köyleri’dir.
c) İşe Başlama: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.
3- İhalenin:
  a)Yapılacağı Yer: Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu
  b) Tarih ve Saati : 26/04/2018 Perşembe Günü Saat: 11:00'da
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Esnaf Odalarına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veyaSanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4.28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (a), (b), (c),(ç) (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.4.1.İhaleye katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir.
4.1.4.2. Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen teklif mektubu. (Teklif mektubu, ihale zarfı içerisindeki istenilen belgelerden hariç olarak ayrı bir 2 nci zarf içerisinde kapalı, kaşelenmiş ve imzalı olarak verilecektir.)
4.1.4.3. Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen geçici teminat. (Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması gereklidir.) (Nakit teminatlar Birliğin Ağaçören Ziraat  Bankası nezdinde bulunan TR68 0001 0012 9006 8203 3650 01 nolu hesabına yatırılacaktır.)
4.1.4.4 İhale konusu işin tamamını veya bir kısmını alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.
4.1.4.5 Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. İsteklinin iş ortaklığı olmaması halinde bu durumu gösterir belge.
4.1.4.6.Vekâleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.4.7.Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2.- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1- İş deneyim belgeleri
a) İsteklinin, ilk sözleşme tarihine göre, son beş yıl yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %80’i oranında gerçekleştiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50’si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi teklifleri ekinde sunacaklardır. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’unu sağlaması gerekir. İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.
     b) İş Deneyim Belgelerinin güncellenmesinde; 06.05.2014 tarih ve 28992 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2017 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkındaki Tebliğ’de yer alan katsayılar kullanılacaktır.
  1. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler
4.3.1 Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kilitli Parke taş Yapım İşleri.
 
İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
4.4 Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
4.4.1. Anahtar teknik personel istenmemektedir.
4.4.2. Aşağıda belirtilen Teknik Personelin halen istekli bünyesinde çalıştırılmıyor ise ihale üzerinde kaldığı takdirde bu personeli istihdam edeceğine dair taahhütnamenin, çalıştırılıyor ise SGK onaylı son prim bordrosunun verilmesi zorunludur. Taahhütnamenin noterden onaylı olması gerekmemektedir.

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Müh.

İnşaat Müh. veya İnş. Yük. Müh.

En az 3 yıl deneyimli

 
4.4.3. İstenilen Makine Listesi:
4.4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
a) İstekliler aşağıda adı, sayısı ve özellikleri belirtilen Makine, teçhizat ve diğer ekipmanları iş başında bulunduracaklarına dair taahhütname vereceklerdir. Taahhütnamenin noterden onaylı olması gerekmemektedir.
 

Adet

Makinenin Cinsi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Özelliği

3

Damperli Kamyon (En az 20 tonluk)
Kendi Malı veya Taahhüt

3

Kompaktör (Parke Sıkıştırması için)
Kendi Malı veya Taahhüt

3

Forklift (Paletli Parkeleri taşıma için)
Kendi Malı veya Taahhüt
 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İstekliler, ihale evrakları ile birlikte yerli istekli olduklarına dair beyanlarını sunacaklardır.
7- İhale dokümanı Ağaçören İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve Ziraat Bankası Ağaçören Şubesindeki TR68 0001 0012 9006 8203 3650 01 Birlik hesabına 300,00 TL. yatırılarak CD ortamında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8- Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Komisyon Başkanlığına ihale günü olan 26.04.2018 tarih ve saat 11:00 ’a kadar verilecektir.
9- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, haddi layık teklif alınmaz ise isteklilerden 2. teklif alınabileceğinden, isteklilerin ihale saati olan; saat 11:00’de ihale salonunda şahsen veya vekâleten katılımı gerekmektedir. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
11- İhaledeki işler için kısmi teklif verilemez.
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
13- Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
            Diğer Hususlar
İhale ilanı sadece duyuru amaçlı olup, ihale ekli şartnameler doğrultusunda yapılacaktır.
Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Fiyat farkı ödenmeyecektir.
 
                                                             Ağaçören Köylere Hizmet Götürme Birliği