Başlık
İHALE İLANI
AĞAÇÖREN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
İhale Kayıt Numarası : 1

 ÇÖP TOPLAMA VE NAKLİNE İLİŞKİN HİZMETLERDE KULLANMAK ÜZERE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI(1 şoför, 2 işçi) hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
 a) Adresi : HÜKÜMET KONAĞI KAT:2
 b) Telefon ve faks numarası : 0(382)3312479 - 0(382)3312494
 c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmet alımının
 a) Niteliği türü ve miktarı :
 b) Yapılacağı yer : AĞAÇÖREN VE ŞARIYAHŞİ İLÇESİNE BAĞLI KÖYLER ( 34 KÖY)
 c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren  12 AY  365 takvim günüdür.

3 – İhalenin Yapılacağı yer
a)   AĞAÇÖREN KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU HÜKÜMET KONAĞI  KAT.2 AĞAÇÖREN
 b) Tarihi ve saati :
19.02.2018 - 11:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
d ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
e ) SGK borcu yoktur
f ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
g ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
ğ ) Vergi borcu yoktur belgesi
h ) Yer gördü tutanağı

Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
ı ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin son beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az %50 i oranında gerçekleştirdiği veya %50 i oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur.
 


5 - Bu ihalede benzer iş olarak ; Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım İşleri

6 - İhale Birlik Yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

  b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9 - İhale dokümanına AĞAÇÖREN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ’ den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 50,00 TL karşılığı verilmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - Teklifler;
19.02.2018 tarih ve saat 11:00’e kadar AĞAÇÖREN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ'ne verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.Geçici teminatı nakit  verecek olan yükleniciler , Birliğimizin  Ziraat Bankası Ağaçören Şubesi nezdinde ki TR68 0001 0012 9006 8203 3650 01 nolu hesabına yatıracaklardır.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihalede fiyat farkı ,asgari ücrete gelen fiyat farkı verilecektir.

16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                        Şahin BAYHAN
                                                                                                                        Batuhan TAŞGIN                                                                                                                           Kaymakam V.
                                                                                                                           Kaymakam V.