DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE TANIMI:

 

1. İl Özel İdaresinin tüm birimlerinin (şantiyeler dahil) telefon, elektrik, su, doğalgaz, yakacak, akaryakıt ve ürünleri gibi hizmetlerin alımı takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek.

2. Vali Konağı ve Valilik Makamına mal ve malzeme alımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

3. Birimin avans ve kredi mutemetliği iş ve işlemlerini yapmak.

4. Matbu evrak basım işlerini yaptırmak.

5. İdareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş eşya, taşıt ve yedek parça alımı ile diğer tüketim malzemelerinin alımını yapmak, ilgili birimlere dağıtmak.

6. Biriminin demirbaş kayıtlarını tutmak terkin işlerini yapmak ambar mevcutlarını saymak, taşınır mal yönetmeliğine göre yürütmek.

7. Hibe araç-gereç ve demirbaşların iş ve işlemlerini yapmak.

8. Süregelen hizmetlerin yıllık periyodik hizmet sözleşmelerini yapmak.

9. İl Özel İdaresinin her türlü araç ve iş makinelerinin alımına esas olacak tespitleri yapmak, ihale işlemlerini gerçekleştirmek ve temin etmek.

10. Makine parkında bulunan tüm araç, vasıta ve iş makinelerinin yedek parçasını temin ederek, keşif, tamir, bakım ve onarımına ihtiyaç olan akaryakıt ve yağ vb. malzemeleri tespit ederek, temin ederek ve alımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

11. Yeni çıkan Petrol Yasasına göre yakalanan kaçak petrol ürünlerinin depolanmasını ve tasfiyesine kadar muhafazasını, saklanması iş ve işlemlerini yapmak, satılması gerekenlerin ihale aşamasına kadar olan tüm iş ve işlemlerini tamamlayıp, satışı gerçekleşen ürünlerin para miktarlarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek. Tasfiyesi gerekenlerin tasfiye işlemini gerçekleştirmek.

12. İdareye ait ekonomik ömrünü doldurmuş ve idarece ihtiyaç duyulmayan her türlü araç ve iş makinelerinin satış ve tasfiyesine ait iş ve işlemleri yapmak.

13. İdarenin ihtiyaç duyacağı konularda araç kiralamaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

15. İdareye ait tüm araç ve iş makinelerinin(Valilik ve Vali Konağı dahil) her türlü muayene ve idari işler ile zorunlu trafik sigorta poliçelerini takip ederek, trafik sigortalarını yaptırmak.

16. İdareye ait makine parkında bulunan tüm iş makinelerini ve araçları kullanacak operatör ve şoförlerin görevlendirilmesini yapmak.İş makinesi ve araçların çalışma ve arızalarının takibi için aylık makine kontrol kartlarının düzenlenmesini sağlamak, kontrolünü yapmak.

17. İdareye ait araç gereç iş makineleri ve ilgili personelin hazır tutularak talep üzerine görevlendirilmelerini sağlamak, amirlerin ve mevzuatın gereğince devretmek.

18. Personel servis araçlarının teminini ve diğer bütün işlerini yürütmek ve kontrol etmek.

19. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.

20. Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.

21. Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için birim arşivi kurmak.

22. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

 

 

 

 
 
 

 

Ramazan ALTUNDAĞ

Genel Sekreter