Birim Görev ve Sorumlulukları:

Görevin Kısa Tanımı :  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 inci maddesine göre ilçelerde Özel İdare işlemlerini yürütmek amacıyla İlçe Özel İdare teşkilatının oluşması öngörülmüştür.

 

Görevleri :
 

1.5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda hizmetleri yürütmek.

2.5018 sayılı kanun gereği muhasebe yetkilisi mutemetliği görevini yürütmek.

3.Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile sıhhi iş yerlerine süresi içerisinde ruhsat vermek, denetlemek.

4.3194 sayılı İmar Kanunu gereğince tahakkuk ettirilen para cezaları, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu gereğince verilen para cezalarının tahsili.

5.İlçelerde bulunan İl Özel İdaresine ait gayrimenkullerin işlemlerini yürütmek.

6.İl Özel İdaresinin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor v.b. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birimlere göndermek.

7.İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak.

8.Amirlerin ve mevzuat gereği  Kaymakamın verdiği diğer görevleri yapmak.

 
 
 
 
 

 

Ramazan ALTUNDAĞ

Genel Sekreter