Aksaray İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
Derya Toklu AYALI
İç Denetçi
 
        İç Denetçi; İl Özel İdaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirir, rehberlik amacıyla nesnel güvence verir ve danışmanlık yapar.
        İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 
 1. Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
   
 2. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
   
 3. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
   
 4. İdarenin harcamalarının, malı işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
   
 5. Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve önerilerde bulunmak.
   
 6. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
   
 7. Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, idarenin en üst amirine bildirmek.
   
 8. Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak. İç Denetçiler, görevlerin yerine getirilmesinden Valiye karşı sorumludur.