İMAR VE KENTSEL VE İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
            HUKUKİ DAYANAĞI      : İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 5302 sayılı yasanın 35-36. Maddeleri gereğince, İl Genel Meclisinin 04.01.2008 tarih ve 2008/999 sayılı kararı ile ihdas edilmiştir.
GÖREV TANIMI          :
1. Köy yerleşim ve yerleşik alanlarının, sınır tespitleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve onaylatmak. 
2. İl Çevre Düzeni Planı hazırlıklarına katkı sağlamak.
3. Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda her ölçekteki imar planlarını, hali hazır harita yapımı kontrollük ve onay işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaylatmak.
4. Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygulaması, İfraz, Tevhit, Yola terk ve İrtifak hakkı işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaylatmak.
5. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Adli mercilerden gelecek imar ve hisseli satış ile ilgili konularda görüş bildirmek.
6. Yapı Kullanma İzin Belgesi, temel ve yapı ruhsatı, imar durumu vermek, iskan iş ve işlemlerini yapmak. 
7. Kaçak yapıların önlenmesi için denetim yapmak, kurallara uygun olmayanlara ceza kesmek ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli işlemleri yapmak.
8. Teklif edilen mücavir alanları değerlendirerek mevzuat uyarınca gerekli işlemleri yürütmek.
9. İl Özel İdaresi mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait taşınmazların satış, kira v.b. işlerini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak yapmak. 
10. Sit alanları imar planlarını yapmak ve güncel tutmak, KUDEB’ in oluşturulmasını sağlamak ve yürütmek. 
11. İl Özel İdareleri bünyesinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik röleve, restitüsyon  ve restorasyon projeleri ile bunları tamamlayan raporları hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları oluşturmak.
12. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik doğrultusunda belediye sınırları dışındaki yerlerin numaralama ve ulusal adres veri tabanı çalışmalarını yürütmek ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak.
13. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
14. Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak. 
15. Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için birim arşivi kurmak.
16. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.
 
 
 

 

Ramazan ALTUNDAĞ

Genel Sekreter