İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI
 

1.Personel hukukuna ilişkin yenilikleri ve mevzuat değişikliklerini takip ederek uygulamak,

2. Kuruluşta çalışan memur ve işçi personelin tayin, terfi, nakil ve emeklilik gibi özlük işlerini yürütmek,

3. Kurum personelinin sicil dosyalarını muhafaza etmek,

4. Mal bildirim formlarının düzenli şekilde teminini ve muhafazasını sağlamak,

5. Disiplin uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Disiplin Kurulunun sekretarya işlemlerini yapmak.

6. Birimlerde yapılacak öğrenci staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek.

7. Kurumlar arası veya açıktan tayin nakil ve yeniden memuriyete atanma taleplerinin

sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

8. Birimler tarafından gönderilen yıllık izin, mazeret izni, hastalık tedavi, rapor, doğum sonrası, askerlik, ücretli ve ücretsiz izinlerin, izin çizelgelerine işlenmesi ve dosyalanmasını yapmak.

9. Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcılarının, Birim Müdürlerinin vekâlet, görevlendirme, izin, hastalık onayları, v.b. iş ve işlemlerini yürütmek.

10. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatını ilgilendiren kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, içtihat kararları ve tebliğleri inceleyerek hükümlerin uygulanmasını sağlamak, (İş Sağlığı ve Güvenliği)

11. Kuruluşunuzun ve kısa vadeli projelerini dikkate alarak daimi ve geçici insan gücü planlaması yapmak, iş istatistik bilgileri derlemek,

12. Toplu iş sözleşmeleri ile kurumda çalışan işçilere verilen zamların her işçiye uygulanması işlemiyle ilgili düzenlenecek belgeleri onaylamak,

13. Personelin hizmet içi eğitime tabi tutulması için gerekli çalışmaları yürütmek,

14. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak,

15. Gizli, çok gizli, hizmete özel evrakı teslim almak veya göndermek, Posta, e-Posta, kargo işlemlerini yürütmek,

16. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını düzenlemek,

17. İl Özel İdaresi personeli (maaş, ücret, mesai, harcırah, yolluk, vb.) ve Muhtar ödeneklerin tahakkukunu ve bu alanda ilgili Bakanlıklarla her türlü yazışmayı yapmak.

18. Yazışmaları kanun ve yönergeler doğrultusunda yürütmek, idareye gelen ve giden tüm evrakları kayıt altına almak, ilgili birim ve kurumlara dağıtımını yapmak,

19. Valilik ve Genel Sekreterlik emirleri ile yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatları ilgili birim ve kurumlara bildirmek,

20. Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin görüşülmesi ve yürütülmesini sağlamak.

21. Geçici işçilerin vize ve diğer işlemlerini yürütmek.

22. Asker ailelerine yardım ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

23. İl Özel İdaresi arşivini kurmak ve yönetmek, mevzuat gereği Arşiv Yönetmeliğini ve dosya tasnif ve saklama planlarını hazırlamak, güncellemek ve planların uygulanmasını sağlamak,

24. Sayılı Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkındaki kanun gereğince yapılan müracaatların Sekretarya işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

25. Kurum içinde ekip çalışmasını geliştirmek, ekip ruhunu oluşturmak,

26. Personeli teşvik edecek plan, ödüllendirme ve hizmet içi eğitimi usul ve esasları belirlenmiş bir sisteme bağlamak ve sistemi yürütmek.

27. İl halkının müşterek ihtiyaçları olan sağlık ve eğitim alanları ile sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda insan kaynağını geliştirmek, bu amaçla düzenlenecek etkinliklere katkı sağlamak..

28. İdarenin görev alanı içinde bulunan konularda yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası düzeylerde çok yönlü ilişkiler geliştirmek.

29. Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için birim arşivi kurmak.

30. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

 

 

 

 

 
 
 

 

Ramazan ALTUNDAĞ

Genel Sekreter