KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI
 

a)İl Özel İdaresinin görsel, yazılı basın ve yayın kuruluşları arasındaki ilişkilerini sağlamak.
b) Köşe yazıları, fotoğraflar ve basın yoluyla halkın yapmış olduğu istek ve şikayetleri küpür halinde çoğaltmak ve bunları ilgili makam ve birimlere sunmak.
c) İl Özel İdaresinin Resmi Gazete ve ihtiyaç duyulan diğer resmi kurum yayınları ile yerel, ulusal günlük, haftalık, aylık gazete ve dergilere abone olmak, birimlere dağıtımını yapmak.
d) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek.
e) İdarenin web sayfasını yapmak veya yaptırmak güncellemek.Internet üzerinden oluşturulmuş iletileri almak ve değerlendirilmesini sağlamak.
f) Her yıl sonunda yazılı ve görsel basında İl Özel İdaresine ait haberlerin tümünü içeren CD.ve basılı yayın hazırlamak, dağıtımını yapmak.
g) İl Özel İdaresi çalışma sonuçlarının kamuoyuna yansıtılması amacıyla Vali veya Genel Sekreter tarafından yapılacak olan basın toplantısına esas olmak üzere ilgili birimlerle koordine kurarak basın bültenleri hazırlamak.
h) Internet ve E-Posta servislerinin yönetimi ve servislerin yönlendirilmesini yapmak.
i) Milli ve Dini bayramlarda Atatürk'ü anma günlerinde İl Özel İdaresinde tören ve benzeri hizmetleri yürütmek.
j) Bayrak kanunu hükümlerinin İl Özel İdaresi binalarında uygulanmasını sağlamak.
k) İdarenin hizmet binalarının ve eklentilerinin güvenliğinin sağlanması hırsızlık, yangın gibi Tehlikelere karşı korunması ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak.
l) Sivil Savunma Hizmetlerini yürütmek.
m) İdareye ait hizmet binaları tesis ve eklentilerinin temizlik hizmetlerini yapması ve yaptırması.
n) 5233 Sayılı Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkındaki kanun gereğince yapılan müracaatların Sekretarya işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
o) Sivil Toplum Faaliyetleri.
p) Kültürel etkinlik faaliyetlerin yapılması.
q) İl Özel İdaresinin tüm bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması,yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak.
r) İl Özel İdaresinin tüm birimlerinin bilgisayar ortamında yürütecekleri faaliyetlere yönelik

gerekli eğitim teknik destek vermek.

s) İdare birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve Internet kurulumunu yapmak.

ş ) E-Devlet projesi kapsamında tüm iş ve işlemlerin elektronik ortama aktarılması ve yürütülmesini sağlamak.

t) İdarenin tüm birimlerinin bilişim teknolojisine ait her türlü malzeme, program ve sistem kurulumlarının satın alınması; şartname ve ihalelerin hazırlanması, bakım, onarım, ve güncelleme sözleşmelerini yapmak.

u) Bilgisayarlardaki veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemleri almak,aldırmak.

ü) Bilgisayar yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak personele verilecek hizmet içi eğitimi planlamak, eğitim hizmetlerinde yer almak.

v) İl Genel Meclisi veya İl Encümeni kararlarıyla uygun görülen Birimle ilgili işleri yapmak.

w) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.

y ) Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.

z) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

aa) Bilgi İşlem hizmetleri ve e-devlet projesini yürütmek ve yapmak

bb) Kurum spor kulübü faaliyetlerini yürütmek.

cc) Kültürevi, Misafirhane ve sosyal tesisleri işletmek, yemek, yemekhane, çay ocakları, kamp hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

çç) 5302 sayılı yasanın 7.maddesi gereğince halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamu oyu yoklaması ve araştırması yapmak.

dd) İdareye ait hizmet binası, tesis ve eklentilerine, birimlerin ve personelin yerleşmesine ilişkin genel nitelikli mekansal düzenlemeleri yapmak, yerleşim planını hazırlamak, gerekli olan yönetim komisyonlarını kurmak.

ee) İdareye ait hizmet binaları tesis ve eklentilerin temizlik hizmetlerini, insan kaynakları eğitim müdürlüğü ile koordineli yapmak veya yaptırmak.

ff) İdarenin hizmet bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla hırsızlık, yangın gibi tehlikelere karşı sigorta işlemlerini yaptırmak.

gg) İdareye ait lojmanların tahsis iş ve işlemlerini yapmak.
 

 
 
 

 

Ramazan ALTUNDAĞ

Genel Sekreter