MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

5302, 5018, 4734, 4735, 2886 Sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerle birlikte aşağıdaki görevler verilmiştir.

         a) İl Özel İdaresinin stratejik plan ve performans programının hazırlamak ve sonuçlarının konsolide                  edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

c) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

e) İl Özel İdaresinin gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

f) İl Özel İdaresinin muhasebe hizmetlerini yürütmek.

g) İl Özel İdaresi harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

h) İhale ödeme ve Muhasebe ile ilgili her türlü yasal limitleri takip ve kontrol edip,işlerin buna göre tesisini sağlamak.

i) Yapılacak ihalelere esas işlerin ödeneklerinin olup olmadığını takip etmek.

j) İlçe Özel İdarelerinin aylık hesaplarını kontrol ederek varsa eksikliklerinin giderilmesini sağlayıp, hesap denetimlerini gerçekleştirmek.

k) İl Özel İdaresi mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

l) İl Özel İdaresinin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

m) İl Özel İdaresinin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

n) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

o) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

p) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

q) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

r) Yıl sonu Bakiye ödeneklerin iptal ve devir işlemlerinin yapılması.

s) Gerektiğinde Ek Bütçe hazırlanması.

t) Mevzuatın öngördüğü ölçüde bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması.

u) Tahsisli ödeneklerin gelir-gider kaydının yapılması.

v) Kanunlar gereği bütçeden ayrılan payların ilgili kurumlara gönderilmesi.

w) 3213 Sayılı Maden kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının Devlet Hakkı tutarından % 50 Özel İdare payının tahsili işlemleri,Mevzuatla verilen diğer yasal payların takip ve tahsili.

x) Norm Kadroda oluşturulan Müdürlükler ile ilçe Müdürlükleri arasında mali koordinasyonun sağlanması.(Mali Hizmetler Müdürünün kendisi bizatihi sorumlu.)

y) Mali ve İdari konularda üst yöneticiye ,Genel sekretere ve Yardımcısına rehberlik etmek. (Mali Hizmetler Müdürünün kendisi bizatihi sorumlu.)

z) İl Genel Meclisi veya İl Encümeni kararlarıyla uygun görülen, Birimle ilgili işleri yapmak.

aa) 5393-5216 Sayılı Kanunlara göre mücavir alan dışında bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında kaçak inşaatlardan dolayı tahakkuk etmiş imar para cezalarının takibi ve tahsilini yapmak.

bb) 2863 Sayılı Kanun ile değişik 5226 sayılı Kanun kapsamında kültür katkı paylarının tahsilatını yapmak.

cc) Hukuki yollarla tahsili sağlanan işlerle ilgili hukuk müşavirliği ile koordinasyon kurularak dosyalara gelire ilişkin belgelerin konulmasını sağlamak.

dd) Banka iş ve işlemlerini takip etmek ve kontrolünü yapmak.

ee) Vergi daireleri, Sigorta ve Emekli Sandığına emanete alınan kesintilerin ödemesini yapmak.

ff) İcra,sorgu.ilam ve layihaların takibini yapmak.

gg) Sayıştay sorguları ve ilamlarla ilgili savunmaları hazırlamak.

hh) Harcama yetkilisine bütçeye ilişkin gerekli bilgileri aktarmak.

ii) Acil afet destek fonundan gönderilecek fon yardımlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

jj) İl Encümenince alınan köy yardımları ile ilgili kararlar gereği iş ve işlemleri yapmak.

kk) Ay sonunda ilçelerden gönderilen sarf evraklarını incelemek ve arşivleyerek denetime hazır halde bulundurmak.

ll) Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken idare hesabı ve diğer belgeleri hazırlayarak göndermek.

mm) Yasal mevzuat, planlar, projeler ve çalışma programı çerçevesinde İl Özel İdaresinin hizmet politikasının belirlenmesi için gerekli araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçları kapsamlı bir rapor haline getirmek.

nn) İdare kaynaklarının artırılması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak.

oo) İdarenin stratejik planını ve plan revizesini yapmak, gereğinde danışmanlık hizmeti almak.

pp) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.

qq) Yatırım ve çalışma programını hazırlamak.(Bütün Müdürlükler ile koordineli.)

rr) Faaliyet raporunu hazırlamak. .(Bütün Müdürlükler ile koordineli.

ss) Performans planını hazırlamak. .(Bütün Müdürlükler ile koordineli.)

tt) Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili Makamlara sunmak.

uu) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

 
 
 

 

Ramazan ALTUNDAĞ

Genel Sekreter