Misyonumuz
Yasayla belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında diğer kurumlarla olan hizmet çakışmalarını en aza indirerek kurum kaynaklarını öncelikli olarak eğitim, sağlık, sosyal yardım, kültür ve tarım sektörlerine tahsis etmektir.  Böylece bu alanlardaki sorunları önemli ölçüde çözmek ve halkın mutluluğunu sağlamak temel amacımızdır. Bunun dışında yasayla belirlenen diğer görev alanlarındaki hizmetleri eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırarak verimli ve etkili bir şekilde halkın yararına sunmaktır. 
        Aksaray ’da, kişi ve kuruluşların beklentileri yönünde, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini katılımcılık, etkinlik, saydamlık, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek, bu bağlamda; 
        Aksaray  İlinin stratejik plan kapsamındaki hedeflere ulaşılması doğrultusunda çalışmalar yapmak ve uygulamak; 
        Yeni yönetim modelleri (örneğin kalite yönetimi, stratejik planlama ve yönetim ve performans yönetimi) ile misyon ve politikalarını sürekli geliştirmek; 
       Bilgi tabanlı toplum düzeni geliştirilmesi doğrultusunda ili dinamik ve rekabet gücü yüksek bir merkez haline getirmek ve halkın yaşam kalitesini ile refahını yükseltmek;
       Kırsal ve kentsel kesimler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirerek Aksaray'ın ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve teknolojik boyutlarda gelişmesi, kalkınması, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir duruma gelmesi için yatırım ve hizmet ihtiyaçlarını planlamak ve uygulamak;