PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

 

1. Birimin faaliyet alanı ile ilgili beş yıllık stratejik planını, yıllık performans planını ve bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.

2. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

3. Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, köprü, menfez, içme suyu, kanalizasyon, doğal arıtma ile askeri garnizonların içme suyu tesislerinin proje işlemlerini yapmak yaptırmak ve ilgili birimlere göndermek.

4. Yatırımlara ait ihale öncesi arazi etüt ölçüm çalışmalarında birimlere yardımcı olmak,

5. Denetimi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına teknik şartnamelere yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.

6. Mevzuata uygun program değişiklerini sunmak.

7. İdareye ait tüm bina, lojmanların, vali konağının bakım, onarımını yapmak veya yaptırmak.

8. Ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler yapmak, yapılacak projelere ortak olmak; kurum içi, bağlı hizmet birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile STK'ların (sivil toplum kuruluşları-vakıf, oda, birlik, dernek, kulüp, kooperatif vb.) projelere katılımını teşvik: proje geliştirme, yürütme ve koordinasyonunu sağlamak. Projeler için kurum içi ve kurum dışından kişiler görevlendirmek. Projelerde yer almak üzere kurum içi ve kurum dışından seçilecek kişileri yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere göndermek. Bütün bu etkinlikler için usul ve esasları belirleyen bir yönerge hazırlamak, kaynak ayırmak ve yapılacak çalışmaları yürütmek.(AR-GE)

9. Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için birim arşivi kurmak.

10. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ramazan ALTUNDAĞ

Genel Sekreter