Aksaray İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Abdullah ÖZDEMİR
Ruhsat ve Denetim Müdür V.
 
        Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
 1. Maden Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile İl Özel İdarelerine verilen tüm görevleri yerine getirmek.
   
 2. Görev alanı içerisindeki işyeri açma ve GSM ruhsatı verme iş ve işlemlerini yapmak ve denetlemek.
   
 3. Jeotermal Kaynak ve Doğal mineralli sulara ruhsat verme iş ve işlemlerini yürütmek.
   
 4. Kamu Kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından vaki olacak kaynak suyu, jeotermal suyu sondaj taleplerini imkanlar ölçüsünde protokol düzenleyerek bedeli mukabilinde yürütmek,
   
 5. Kamu Kurum kuruluşlarına "hammadde üretim izin belgesi" vermek ve denetlemek.
   
 6. Yer altı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesine ait iş ve işlemleri yürütmek.
   
 7. 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamındaki l(a) maden gruplarının Devlet Hakkı tutarından İdare Payının tahsili işlemlerini yürütmek; Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmak.
   
 8. Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili il özel idaresine verilen yetkiler çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmak ve tedbirleri almak.
   
 9. Maden Kanunu ve Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu kapsamına giren cezai işlemlerle ilgili işlemleri yapmak ve cezai işlemleri ilgili kurumlara bildirmek.
   
 10. Belirli bir süre saklanması gereken işlemi bitmiş evrak için birim arşivi kurmak.
   
 11. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
   
 12. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.