SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV TANIMI

 

1. 5302 Sayılı Yasa ile İl Özel İdaresinin görev alanında sayılan köy ve bağlı yerleşme birimlerine yeterli içme suyu temin etmek, bu maksatla sondaj kuyuları açmak, mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yürütmek,

15.2. Tarımsal arazilerde sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli çalışmaları yürütmek,

15.3. Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek, bu maksatla sondaj kuyuları açmak, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su almak,

15.4. Mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için tedbirler almak ve aldırmak, hizmet götürülen yerleşme birimleri ile ilgili çevre sağlığı hizmet ve düzenlemeleri gerçekleştirmek,

15.5. Kamu Kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından vaki olacak içme suyu ve sondaj taleplerini imkânlar ölçüsünde protokol düzenleyerek bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak,

15.6. Güneş, rüzgar ve diğer enerji kaynaklarından yararlanarak tesisler yapmak veya yaptırmak.

15.7. Yeterli içme suyu olan köy ve bağlı yerleşim birimlerinin kanalizasyon şebekelerini, atık su fosseptiklerini ve atık su arıtma tesislerini yapmak veya yaptırmak,

15.8. Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin kurulması, ıslahı ve tevsii ile ilgili inşaatları yapmak veya yaptırmak,

15.9. Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik ve taşlı arazilerin ıslahı ve ihyası ile bunların alt yapı tesislerini yapmak veya yaptırmak,

15.10. Sulu ve kuru tarım arazilerinde toplulaştırmaya uygun olan arazilerin, arazi sahiplerinin isteği olması durumunda toplulaştırılması sağlanması amacı ile gerekli etüt proje çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

15.11. Sulama suyu ihtiyacı 500 lt/sn'ye kadar olan sulama tesislerini yapmak veya yaptırmak.

15.12. Sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak veya yaptırmak.

15.13. Tarım arazilerinin ıslahı için drenajlar yaparak tarım arazilerinin kullanılabilir hale getirilmesini sağlamak. Tarım arazilerinin toplulaştırılması, tarla içi hizmetlerin geliştirilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

15.14. Birim faaliyet alanı ile ilgili programların yılı içerisinde tamamlanabilmesi için gerekli denetim ve çalışmaları yapmak,

15.15. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda yapmak

15.16. Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için birim arşivi kurmak.

15.17. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek,

 

 

 
 
 

 

Ramazan ALTUNDAĞ

Genel Sekreter