Aksaray İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kasım ÖZKAN
Destek Hizmetleri Müdür V.
 
        Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
 1. Kurumun tüm birimlerinin (şantiyeler dahil) telefon, elektrik, su, doğalgaz, yakacak, akaryakıt ve ürünleri gibi hizmetlerin alımı takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek.
   
 2. Vali Konağı ve Valilik Makamına mal ve malzeme alımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
   
 3. Matbu evrak basım işlerini yaptırmak.
   
 4. Kuruma ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş eşya, taşıt ve yedek parça alımı ile diğer tüketim malzemelerinin alımını yapmak, ilgili birimlere dağıtmak.
   
 5. Biriminin demirbaş kayıtlarını tutmak, terkin işlerini yapmak, ambar mevcutlarını saymak, taşınır mal yönetmeliğine göre yürütmek.
   
 6. Kuruma hibe edilen araç-gereç ve demirbaşların iş ve işlemlerini yapmak.
   
 7. Kurumun her türlü araç ve iş makinelerinin alımına esas olacak tespitleri yapmak, ihale işlemlerini gerçekleştirmek ve temin etmek.
   
 8. Makine parkında bulunan tüm araç, vasıta ve iş makinelerinin yedek parçasını temin ederek, keşif, tamir, bakım ve onarımına ihtiyaç olan akaryakıt ve yağ vb. malzemeleri tespit ederek teminine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
   
 9. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre yakalanan kaçak petrol ürünlerinin depolanması ve muhafazası iş ve işlemlerini yapmak. Bunlardan tasfiyesi gerekenlerin tasfiye işlemini gerçekleştirerek, bedelini Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek.
   
 10. Kuruma ait ekonomik ömrünü doldurmuş ve idarece ihtiyaç duyulmayan her türlü araç ve iş makinelerinin satış ve tasfiyesine ait iş ve işlemleri yapmak.
   
 11. Kurumun ihtiyaç duyacağı konularda araç kiralamaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
   
 12. Kuruma ait tüm araç ve iş makinelerinin (Valilik ve Vali Konağı dahil) her türlü muayene ve idari işleri ile zorunlu trafik sigorta poliçelerini takip ederek, trafik sigortalarını yaptırmak.
   
 13. Kuruma ait makine parkında bulunan tüm iş makinelerini ve araçları kullanacak operatör ve şoförlerin görevlendirilmesini yapmak. İş makinesi ve araçların çalışma ve arızalarının takibi için aylık makine kontrol kartlarının düzenlenmesini sağlamak ve kontrolünü yapmak.
   
 14. Kuruma ait araç, gereç, iş makineleri ve ilgili personelin hazır halde bulundurarak, talep üzerine görevlendirilmelerini sağlamak.
   
 15. Personel servis araçlarının teminini ve diğer bütün işlerini yürütmek ve kontrol etmek.
   
 16. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
   
 17. Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için birim arşivi kurmak.
   
 18. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.