Aksaray İl Özel İdaresi İsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Hatice OFLAZ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
 
        İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
 1. İl Özel İdaresi Hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için insan kaynakları planlamasını yapmak,
   
 2. Personel hukukuna ilişkin yenilikleri ve mevzuat değişikliklerini takip ederek uygulamak,
   
 3. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak,
   
 4. Yasa ve yönetmelikler gereği Kurumun norm kadro çalışmalarını yürütmek,
   
 5. Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.
   
 6. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatını ilgilendiren hükümlerin (İş Sağlığı ve Güvenliği dahil) uygulanmasını sağlamak.
   
 7. Kurumda çalışan memur, işçi ve diğer personelin özlük işlemlerini (tayin, terfi, nakil, emeklilik vb) mevzuata uygun olarak yürütmek.
   
 8. Kurum personelinin özlük dosyalarını muhafaza etmek,
   
 9. Mal bildirim formlarının düzenli şekilde teminini ve muhafazasını sağlamak,
   
 10. Disiplin uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Disiplin Kurulunun sekretarya işlemlerini yapmak.
   
 11. Birimlerde yapılacak öğrenci staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek.
   
 12. Kurumlar arası veya açıktan tayin nakil ve yeniden memuriyete atanma taleplerinin Sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
   
 13. Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Birim Müdürleri ve diğer personelin vekâlet, görevlendirme, askerlik, izin, sıhhi izin, mazeret izni, yurtdışına çıkış izni vb. ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
   
 14. Yazışmaları kanun ve yönergeler doğrultusunda yürütmek, idareye gelen ve giden tüm evrakları kayıt altına almak, ilgili birim ve kurumlara dağıtımını yapmak.
   
 15. Gizli, çok gizli, hizmete özel evrakı teslim almak veya göndermek, posta, e-posta, kargo işlemlerini yürütmek.
   
 16. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
   
 17. İl Özel İdaresi personeli maaş, ücret, mesai, harcırah, yolluk, vb. ödemelerin ve Muhtar ödeneklerin tahakkuklarını ve yazışmaları yapmak.
   
 18. Valilik ve Genel Sekreterlik emirleri ile yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatları ilgili birim ve kurumlara bildirmek.
   
 19. Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin görüşülmesi ve yürütülmesini sağlamak.
   
 20. Geçici işçilerin vize ve diğer işlemlerini yürütmek.
   
 21. Asker ailelerine yardım ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
   
 22. İl Özel İdaresinin kurum arşiv hizmetlerini mevzuata uygun olarak yürütmek.
   
 23. 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun gereğince yapılan müracaatların Sekretarya işlemlerini yürütmek,
   
 24. Kurum içinde ekip çalışmasını geliştirmek, ekip ruhunu oluşturmak.
   
 25. Personelin gelişimin teşvik edecek ödüllendirme ve hizmet içi eğitim gibi hususları sistemli bir şekilde yürütmek.
   
 26. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin iş ve işlemleri yürütmek.
   
 27. Belirli bir süre saklanması gereken, işlemi bitmiş evrak için birim arşivi oluşturmak.
   
 28. Personel Takip Sisteminin koordinasyon faaliyetini sağlamak.
   
 29. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
   
 30. Etik kurul sekretarya işlemlerini yürütmek.
   
 31. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.