RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE TANIMI

 

1. Maden Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile İl Özel İdaresine verilen tüm görevleri yerine getirmek.

2. Görev alanı içerisindeki işyeri açma ve GSM ruhsatı verme iş ve işlemlerini yapmak ve denetlemek.

3. Jeotermal Kaynak ve Doğal mineralli sulara ruhsat verme iş ve işlemlerini yapmak.

4. Kamu Kurum kuruluşlarına ' hammadde üretim izin belgesi' vermek ve denetlemek.

5. Yer altı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesine ait iş ve işlemleri yapmak.

6. 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının Devlet Hakkı tutarından Özel İdare payının tahsili işlemleri ile mevzuatla verilen diğer yasal payların takip ve mali hizmetler müdürlüğü ile koordineli çalışmak.

7. Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili il özel idaresine verilen yetkiler çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmak ve tedbirler almak.

8. Maden Kanunu ve Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu kapsamına giren cezai işlemlerle ilgili Kabahatler Kanuna göre işlem yapmak ve cezai işlemleri gerekli organlara bildirmek.

9. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.

10. Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.

11. Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için birim arşivi kurmak.

12. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 
 
 

 

Ramazan ALTUNDAĞ

Genel Sekreter