Aksaray İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Oktay Metin GÜNEŞ
 
Su ve Kanal Hizmetleri Müdür V.
 
        Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile Kurumun görev alanında sayılan köy ve bağlı yerleşme birimlerine yeterli içme suyu temin etmek, bu maksatla sondaj kuyuları açmak, mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yürütmek.
   
 2. Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek, bu maksatla sondaj kuyuları açmak, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su almak.
   
 3. Mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için tedbirler almak ve aldırmak, hizmet götürülen yerleşme birimleri ile ilgili çevre sağlığı hizmet ve düzenlemeleri gerçekleştirmek.
   
 4. Kamu Kurum ve kuruluşları tarafından vaki olacak içme suyu sondaj taleplerini, Kurum imkanları dahilinde protokol düzenleyerek bedeli mukabilinde yapmak veya yaptırmak.
   
 5. İçme suyu ile ilgili Güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynaklarından yararlanarak tesisler yapmak veya yaptırmak.
   
 6. Yeterli içme suyu olan köy ve bağlı yerleşim birimlerinin kanalizasyon şebekelerini, atık su fosseptiklerini ve atık su arıtma tesislerini yapmak veya yaptırmak.
   
 7. Birim faaliyet alanı ile ilgili programların yılı içerisinde tamamlanabilmesi için gerekli denetim ve çalışmaları yapmak.
   
 8. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda yapmak.
   
 9. Belirli bir süre saklanması gereken işlemi bitmiş evrak için birim arşivi kurmak.
   
 10. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki iş ve işlemleri yerine getirmek.