Aksaray İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Alaattin Çetin SOMUNCUOĞLU
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdür V.
 
        Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
 1. Birimin faaliyet alanı ile ilgili beş yıllık stratejik planını, yıllık performans planını ve bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
   
 2. İdareye ait tüm bina, lojmanların, vali konağının bakım, onarımını yapmak veya yaptırmak.
   
 3. Ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler yapmak, yapılacak projelere ortak olmak; kurum içi, bağlı hizmet birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile STK'ların (sivil toplum kuruluşları-vakıf, oda, birlik, dernek, kulüp, kooperatif vb.) projelere katılımını teşvik: proje geliştirme, yürütme ve koordinasyonunu sağlamak. Projeler için  kurum içi ve kurum dışından kişiler görevlendirmek. Projelerde yer almak üzere kurum içi ve kurum dışından seçilecek kişileri yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere göndermek. Bütün bu etkinlikler için usul ve esasları belirleyen bir yönerge hazırlamak, kaynak ayırmak ve yapılacak çalışmaları yürütmek.(AR-GE)
   
 4. Tarımsal arazilerde sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli çalışmaları yürütmek,
   
 5. Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin kurulması, ıslahı ve tevsii ile ilgili inşaatları yapmak veya yaptırmak,
   
 6. Sulu ve kuru tarım arazilerinde toplulaştırmaya uygun olan arazilerin, arazi sahiplerinin talep etmesi halinde, toplulaştırılmasının sağlanması amacı ile gerekli etüt ve proje çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
   
 7. Sulama suyu ihtiyacı 500 lt/sn'ye kadar olan sulama tesislerini yapmak veya yaptırmak.
   
 8. Sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak veya yaptırmak.
   
 9. Tarım arazilerinin ıslahı için drenajlar yaparak tarım arazilerinin kullanılabilir hale getirilmesini sağlamak. Tarım arazilerinin toplulaştırılması, tarla içi hizmetlerin geliştirilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
   
 10. Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için birim arşivi kurmak.
   
 11. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
   
 12. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek