Etik Komisyonu
Aksaray İl Özel İdaresi Etik Komisyonu, Valilik Makamının 07.12.2015 tarih ve 11241 sayılı onayı ile 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere kurulmuştur.
Söz konusu komisyon 1 başkan ve 2 üyeden oluşmaktadır. 
-Yılmaz ALTINSOY Genel Sekreter Yardımcısı (Başkan)
-Kenan ÇELİK Mali Hizmetler Müdürü (Üye)
-Hatice OFLAZ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü (Üye) 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5176 sayılı Kanun'un 7'inci maddesi hükmü gereğince hazırlanan 'Kamu Görevleri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin' 29'uncu maddesinde, 'Kurum ve kuruluşlarda, Etik kültürünü yerleştirilmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az 3 kişilik bir Etik Komisyonu oluşturulur. Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik Komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri üç ay içinde kurula bildirilir. Etik Komisyonu kurul ile iş birliği içinde çalışılır.' hükmü yer almaktadır.
Aksaray İl Özel İdaresi Etik Komisyonu, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek amacı ile kurulmuştur.