Aksaray İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
İsa MUTLU
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü
 
        İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
 1. Köy yerleşim ve yerleşik alanlarının, sınır tespitleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve onaylatmak.
   
 2. İl Çevre Düzeni Planı hazırlıklarına katkı sağlamak.
   
 3. Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda her ölçekteki imar planlarını, hali hazır harita yapımı kontrollük ve onay işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaylatmak.
   
 4. Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygulaması, İfraz, Tevhit, Yola terk ve irtifak hakkı işlemlerini yürütmek.
   
 5. Kamu kurum ve kuruluşları ile adli mercilerden gelecek imar ve hisseli taşınmaz satışı ile ilgili konularda görüş bildirmek.
   
 6. Yapı kullanma izin belgesi, temel ve yapı ruhsatı, imar durumu vermek, iskan iş ve işlemlerini yapmak.
   
 7. Kaçak yapıların önlenmesi için denetim yapmak, kurallara uygun olmayanlara yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli işlemleri yapmak.
   
 8. Teklif edilen mücavir alanları değerlendirerek mevzuat uyarınca gerekli işlemleri yürütmek. İl Özel İdaresi mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait taşınmazların satış, kira vb. işlerini yürütmek.
   
 9. Sit alanları ile ilgili imar planlarını yapmak ve güncel tutmak, ihtiyaç durumunda Koruma Uygulama Denetim Bürosunu (KUDEB)' in oluşturulmasını sağlamak ve Coğrafi Bilgi sistemini güncel tutmak ve yürütmek.
   
 10. İl Özel İdareleri bünyesinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bunları tamamlayan raporları hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları oluşturmak.
   
 11. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik doğrultusunda belediye sınırları dışındaki yerlerin numaralama ve ulusal adres veri tabanı çalışmalarını yürütmek ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak.
   
 12. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
   
 13. Belirli bir süre saklanması gereken işlemi bitmiş evrak için birim arşivi kurmak.
   
 14. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.